Загальні збори

Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

У 2013 році рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Злет» затверджено нове Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Злет», яке передбачає здійснення функцій структурного підрозділу кредитної спілки з проведення внутрішнього аудиту (контролю). Згідно із передбаченим даним Положенням регламентом проведення внутрішнього аудиту кредитної спілки «Злет» здійснювалися перевірки достовірності та повноти інформації, що міститься у нормативних документах кредитної спілки та державних реєстрах, дотримання законодавства та внутрішніх положень при здійсненні фінансових операцій, перевірки достовірності та повноти інформації, яка надається спостережній раді та ревізійній комісії, а також до Нацкомфінпослуг. Особлива увага приділялась дотриманню вимог законодавства та внутрішніх документів при здійсненні операцій відокремленими підрозділами кредитної спілки. На основі даних цих перевірок складено три протоколи, які подані на розгляд спостережній раді.

Як висновок проведеної роботи ревізійна комісія може відзначити, що правління та спостережна рада спілки належно дотримувались нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків діяльності кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані звітні дані до Нацкомфінпослуг та подана фінансова звітність до органів.

Державного статистичного управління і Державної податкової інспекції, а також фінансові звіти, подані на розгляд загальним зборам членів кредитної спілки «Злет», достовірно відображають стан фінансово-господарської діяльності кредитної спілки.

Голова ревізійної комісії:

Лисейко В. О.

Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет» у 2013 році

Протягом 2013 року відбулося 53 засідання кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ», на яких було підтримано видачу 1245 кредитів членам спілки. Загальна сума виданих кредитів становить 41202,4 тис. грн.. На кінець року кредитами користувалися 971 учасник спілки і середньозважена відсоткова ставка по кредитах становила 29,6%.

Видача кредитів у 2013 році та кредитний портфель по відділеннях розподілився наступним чином:

Назва відділення Кількість виданих у 2013 році кредитів, шт. Сума виданих у 2013 році кредитів, тис. грн. Залишок коштів по кредитах на кінець 2013 року тис. грн.
Центральний офіс, вул. Чорновола, 10 м. Долина 256 26216,4 9305,0
Відділення №1 в м. Долина, вул. Грушевського, 9 455 4927,9 3368,0
Відділення №2 в м. Долина, вул. Шевченка, 18а 150 5098,7 2152,0
Відділення в м. Болехів, вул. Петрушевича, 4 388 4959,4 3000,9

За цільовим призначенням кредитний портфель на кінець 2013 року розподілився наступним чином:

№ п.п. Цільове використання Кількість, шт. Загальна сума тис. грн.
1 Комерційні кредити 37 6463,0
2 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств 3 6,6
3 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 64 659,7
4 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 783 9382,4
5 Споживчі кредити 150 1314,2

В ході роботи із кредитами, по яких були допущені порушення графіку розрахунків та інших умов договору, підготовлено та подано до судів різних інстанцій 19 позовних заяв. На кінець року кредитний портфель містив 54 кредити із порушенням обсягів та періодичності сплат згідно встановленого графіку розрахунків, в тому числі 24 кредити із порушенням умов сплат більше 3-х місяців. На кінець року сформований резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів в сумі 156,4 тис. грн.. Відношення кредитів із порушеним графіком розрахунків до загального кредитного портфелю становила 2,36 % при нормативі не більше 8 %, а відношення кредитів із порушеним графіком сплати до власних коштів спілки – 10,52 % при нормативі не більше 100 %.

Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2013 рік

Основним досягненням в діяльності спілки протягом 2013 року став ріст активів кредитної спілки «Злет» на 51% у порівнянні із попереднім роком. Для отримання таких темпів приросту активів правлінням було вжито ряд рішень по вдосконаленню і спрощенню кредитних послуг для членів спілки, а саме подання на розгляд спостережної ради пропозиції по зменшенню відсоткових ставок на кредити, запровадження пільгових умов щодо забезпечення по кредитах для членів спілки із позитивною кредитною історією. Всі ці нововведення через засоби масової інформації та при особистих консультаціях були доведені до відома учасників кредитної спілки. Для зручного та оперативного інформування членів спілки про актуальні фінансові послуги, що надаються кредитною спілкою, розроблено власний сайт в мережі Інтернет. Його електронна адреса: zlet.com.ua

У 2013 році було проведено 53 засідання правління кредитної спілки «Злет». Переважна більшість питань, які розглядались, пов’язана із вступом та виходом громадян зі спілки, поверненням додаткових пайових внесків, встановленням відсоткових ставок на внески (вклади) членів спілки на депозитні рахунки. Так, за вказаний період до спілки вступило 353 нових члени, добровільно вийшли чи були виведені із членів спілки на підставі рішення загальних зборів чи особистих заяв – 126 громадян. Загальна кількість членів спілки на кінець 2013 року становила 6993 учасники.

Спілкою протягом звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 • Показник достатності капіталу – 33.32% при нормі не менше 10%;
 • Показник резервного капіталу – 25,42% при нормі не менше 15%;
 • Показник коефіцієнту платоспроможності – 27,89% при нормі не менше 8%;
 • Показник короткострокової ліквідності – 115,69% при нормі не менше 100%;
 • Показник платних пасивів до доходних активів – 84,40 % при нормі не більше 100%;
 • Показник прибутковості – 107,22% при нормі не менше 100%.

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2013 рік

Спостережна рада кредитної спілки «ЗЛЕТ» працювала у 2013 році в такому складі:

 • Кізима О. Р – голова спостережної ради;
 • Дзундза Ю. І. – заступник голови спостережної ради;
 • Базюк О. Ф. – секретар спостережної ради;
 • Лисейко І. Г. та Небилович І. В. – члени спостережної ради.

Протягом 2013 року відбулося 9 засідань спостережної ради, на яких розглянуто 32 питання.

Завдяки рішенням, що прийняті спостережною радою у 2013 році, у кредитній спілці запроваджено систему внутрішнього аудиту, подано на розгляд загальним зборам членів кредитної спілки вдосконалені проекти положень про спостережну раду, кредитний комітет і правління кредитної спілки.

На засіданнях спостережної ради також розглядалися питання затвердження кошторису спілки на 2014 рік, здійснювався розгляд фінансових показників діяльності спілки за звітні періоди, питання корегування штатного розпису, затвердження нових відсоткових ставок на кредити, що надаються членам спілки.

Спостережною радою у 2013 році розглянуто ряд заяв громадських організацій на виділення допомоги у проведенні різноманітних заходів, по результатах розгляду яких були прийняті позитивні рішення, зокрема:

 • від Туристично-інформаційного центру «Бойківщина» на реалізацію програми «Пісні нашого краю»;
 • від Долинської спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступенів;
 • від Долинського краєзнавчого музею «Бойківщина»;
 • від Центру підтримки реформ на придбання призів переможцям молодіжного фестивалю «Бережи себе»;
 • від Долинської школи естетичного виховання.

2013 рік став для кредитної спілки «Злет» роком наполегливої та самовідданої праці, подальшого стабільного росту і вагомих здобутків.

Голова спостережної ради:

Кізима О.Р.

Порядок денний зборів

 • Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки;
 • Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2013 рік;
 • Затвердження річної звітності (фінансової звітності та звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2013 рік;
 • Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «ЗЛЕТ» за 2014 рік;
 • Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «ЗЛЕТ» за підсумками 2013 фінансового року;
 • Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «ЗЛЕТ» на 2014 рік;
 • Обрання членів спостережної ради кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Обрання членів ревізійної комісії кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Виключення громадян, які порушили Статут кредитної спілки «ЗЛЕТ», із членів спілки.

Пропозиції щодо змін та доповнень порядку денного приймаються правлінням кредитної спілки до 17 квітня 2014 року за адресою спілки: вул. Чорновола, 10 м. Долина Івано-Франківської області.

Для реєстрації учасника загальних зборів при собі необхідно мати паспорт.

Фінансовий звіт за 2013 рік

Виконання бюджету за 2013 рік: План ( тис. грн .) Факт ( тис. грн .)
Доходна частина:
Проценти за кредитами 4071 4325
Проценти від фінансових інвестицій 8
Інші доходи 67,5 311
Доходи разом 4138,5 4644
Витратна частина (кошторис)
Нараховані проценти за внесками (вкладами)
на депозитні рахунки членів КС 2170,6 2458
Нараховані проценти за зобов’язаннями
перед юридичними особами 0 0
Витрати пов’язані із залученням коштів 2170,6 2458
Витрати на страхування кредитів та внесків
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати 816 927
та обов’язкових платежів
Інші операційні витрати, у т.ч. 824,6 785
на благодійну діяльність 48 46
витрати на формування спільних фінансових
фондів асоціацій 0
Податок на прибуток нарахований 0 13
Інші витрати
Загальна сума операційних витрат 1640,6 1725
Витрати на формування Резерву Забезпечення
Покриття втрат від неповернених позичок 72 124
Витрати на списання несплачених процентів 0
за кредитами
Усього витрат 3883,2 4307
Фінансовий результат 255,3 337
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у т.ч. 0 0
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 255,3 337
Основні балансові статті: Початок року 2013 ( тис. грн.) Кінець року 2013 ( тис. грн.) Зміни за рік,% 2013 ( тис. грн.)
Активи разом 14435 21730 151
Кредитний портфель 12124 17794 147
в т.ч. членам КС 12124 17794 147
Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 572 578 101
Прострочені кредити 572 546 95
Неповернені кредити
Безнадійні кредити 0 32
Сума фактично сформованого РЗПВ 260 156 60
Фінансові інвестиції, в т.ч.: 0 920
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 0 920
Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС
Внески до капіталу кооперативного банку
Внески до капіталу ОКС
Державні цінні папери
Внески до капіталу бюро кредитних історій
Основні засоби 2475 2326 94
капітальні інвестиції
Капітал КС, в т.ч. 5082 5431 107
Пайовий капітал в тому числі сформований за рахунок: 160 164 103
Обовязкових пайових внесків 68 70 103
Додаткових пайових внесків 92 94 102
Резервний капітал 4517 4895 108
Додатковий капітал 35 35 100
Нерозподілений дохід 370 337 91
Зобов’язання КС, в т.ч.: 9353 16299 174
Вклади членів на депозитні рахунки 8940 15689 175
Інші платні зобов’язання
Неплатні зобов’язання 413 610 148

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №116 від 10.02.2014року

Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №37 від 10.02.2014року).

З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою «Західаудит», можна ознайомитись в приміщенні КС «Злет» за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10.

Голова правління:

Новосельський М.М.

Головний бухгалтер:

Зятюк О.С.