Фінансовий звіт за 2019 рік

Виконання бюджету за 2019 рік: ( тис. грн .) Основні балансові статті: 2019 рік   ( тис. грн.)
План Факт Початок року Кінець року Зміни за рік,%
Дохідна частина: Активи разом 44472 53653 121
Проценти за кредитами 12736 13230 Кредитний портфель 39647 49283 124
Проценти від фінансових інвестицій 167 219 в т.ч. членам КС 39647 49283 124
Інші доходи 435 431 Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 1217 1916 157
Доходи разом 13338 13880 Прострочені кредити 1217 1916 157
Витратна частина (кошторис) Неповернені кредити
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 6922 7342 Безнадійні кредити
на депозитні рахунки членів КС Сума фактично сформованого РЗПВ 226 483 214
Нараховані проценти за зобов’язаннями 177 285 Фінансові інвестиції, в т.ч.: 1498 1413 94
перед юридичними особами Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 450 0 0
Витрати, пов’язані із залученням коштів 7099 7627 Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС 870 1190 137
Витрати на страхування кредитів та внесків Внески до капіталу кооперативного банку
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках Внески до капіталу ОКС 178 223 125
Витрати на нарахування заробітної плати 3580 3903 Державні цінні папери
та обов’язкових платежів Внески до капіталу бюро кредитних історій
Інші операційні витрати, у т.ч. 1172 917 Основні засоби 2359 2373 101
на благодійну діяльність 120 65 капітальні інвестиції
витрати на формування спільних фінансових 0 Капітал КС, в т.ч. 9047 9646 107
фондів асоціацій Пайовий капітал, в т. ч. сформований за рахунок: 207 203 98
Податок на прибуток нарахований 100 206 Обовязкових пайових внесків 83 85 102
Інші витрати 6 27 Додаткових пайових внесків 124 118 95
Загальна сума операційних витрат 4954 5053 Резервний капітал 7731 8811 114
Витрати на формування резерву забезпечення 300 603 Додатковий капітал 35 35 100
покриття втрат від неповернених позичок Нерозподілений дохід 1074 597 56
Витрати на списання несплачених процентів 0 0 Зобов’язання КС, в т.ч.: 35269 43834 124
за кредитами Вклади членів на депозитні рахунки 34345 40974 119
Усього витрат 12472 13283 Інші платні зобов’язання 0 1690 1690
Фінансовий результат 866 597 Неплатні зобов’язання 924 1170 127
Розподіл доходу за рішенням спостережної
ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу 0 0
на розподіл доходу на додаткові пайові внески 0 0
Нерозподілений дохід 866 597
Голова правління                   Новосельський М.М.
Головний бухгалтер               Зятюк О.С.
Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №210 від 08.02.2020 року).
Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №67 від 05.02.2020 року).
З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою
“Західаудит”, можна ознайомитись в приміщенні КС “Злет” за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10