Фінансовий звіт за 2017 рік

Виконання бюджету за 2017 рік: ( тис. грн .) Основні балансові статті: 2017 рік   ( тис. грн.)
План Факт Початок року Кінець року Зміни за рік,%
Дохідна частина: Активи разом 28612 35601 124
Проценти за кредитами 8899 9705 Кредитний портфель 25211 31530 125
Проценти від фінансових інвестицій 121 123 в т.ч. членам КС 25211 31530 125
Інші доходи 300 253 Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 766 549 72
Доходи разом 9483 10081 Прострочені кредити 766 549 72
Витратна частина (кошторис) Неповернені кредити
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 4952 5297 Безнадійні кредити
на депозитні рахунки членів КС Сума фактично сформованого РЗПВ 301 266 88
Нараховані проценти за зобов’язаннями 278 264 Фінансові інвестиції, в т.ч.: 833 1098 132
перед юридичними особами Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 200 200 100
Витрати, пов’язані із залученням коштів 5230 5561 Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС 505 770 152
Витрати на страхування кредитів та внесків Внески до капіталу кооперативного банку
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках Внески до капіталу ОКС 128 128 100
Витрати на нарахування заробітної плати 1968 2407 Державні цінні папери
та обов’язкових платежів Внески до капіталу бюро кредитних історій
Інші операційні витрати, у т.ч. 883 880 Основні засоби 2520 2443 97
на благодійну діяльність 120 185 капітальні інвестиції
витрати на формування спільних фінансових Капітал КС, в т.ч. 6880 7953 116
фондів асоціацій Пайовий капітал, в т. ч. сформований за рахунок: 190 194 102
Податок на прибуток нарахований Обовязкових пайових внесків 78 81 104
Інші витрати 6 17 Додаткових пайових внесків 112 113 101
Загальна сума операційних витрат 2851 3304 Резервний капітал 6095 6665 109
Витрати на формування резерву забезпечення 420 157 Додатковий капітал 35 35 100
покриття втрат від неповернених позичок Нерозподілений дохід 560 1059 189
Витрати на списання несплачених процентів Зобов’язання КС, в т.ч.: 21683 27534 127
за кредитами Вклади членів на депозитні рахунки 19852 26157 132
Усього витрат 8621 9022 Інші платні зобов’язання 1221 665 54
Фінансовий результат 885 1059 Неплатні зобов’язання 610 706 116
Розподіл доходу за рішенням спостережної
ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 885 1059
Голова правління                   Новосельський М.М.
Головний бухгалтер               Зятюк О.С.
Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №187 від 14.02.2018року
Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №55 від 23.02.2018року).
З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою
“Західаудит”, можна ознайомитись в приміщенні КС “Злет” за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10