Фінансовий звіт за 2016 рік

Виконання бюджету за 2016 рік: ( тис. грн .) Основні балансові статті: 2016 рік   ( тис. грн.)
План Факт Початок року Кінець року Зміни за рік,%
Дохідна частина: Активи разом 21419 28612 134
Проценти за кредитами 6859 7934 Кредитний портфель 18814 25211 134
Проценти від фінансових інвестицій 14 в т.ч. членам КС 18814 25211 134
Інші доходи 40 273 Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 1051 766 73
Доходи разом 6899 8221 Прострочені кредити 1051 766 73
Витратна частина (кошторис) Неповернені кредити
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 4047 4620 Безнадійні кредити
на депозитні рахунки членів КС Сума фактично сформованого РЗПВ 306 301 98
Нараховані проценти за зобов’язаннями 58 Фінансові інвестиції, в т.ч.: 833
перед юридичними особами Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 200
Витрати, пов’язані із залученням коштів 4047 4678 Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС 505
Витрати на страхування кредитів та внесків Внески до капіталу кооперативного банку
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках Внески до капіталу ОКС 128
Витрати на нарахування заробітної плати 1470 1904 Державні цінні папери
та обов’язкових платежів Внески до капіталу бюро кредитних історій
Інші операційні витрати, у т.ч. 943 839 Основні засоби 2543 2520 99
на благодійну діяльність 120 107 капітальні інвестиції
витрати на формування спільних фінансових Капітал КС, в т.ч. 6302 6880 109
фондів асоціацій Пайовий капітал, в т. ч. сформований за рахунок: 184 190 103
Податок на прибуток нарахований Обовязкових пайових внесків 74 78 105
Інші витрати 12 Додаткових пайових внесків 110 112 102
Загальна сума операційних витрат 2413 2755 Резервний капітал 5839 6095 104
Витрати на формування резерву забезпечення 120 228 Додатковий капітал 35 35 100
покриття втрат від неповернених позичок Нерозподілений дохід 244 560 230
Витрати на списання несплачених процентів Зобов’язання КС, в т.ч.: 15116 21683 143
за кредитами Вклади членів на депозитні рахунки 14575 19852 136
Усього витрат 6580 7661 Інші платні зобов’язання 1221
Фінансовий результат 319 560 Неплатні зобов’язання 541 610 113
Розподіл доходу за рішенням спостережної
ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 319 560
Голова правління                   Новосельський М.М.
Головний бухгалтер               Зятюк О.С.
Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №176 від 01.03.2017року
Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №50 від 27.02.2017року).
З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою
Західаудит, можна ознайомитись в приміщенні КС “Злет” за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10