Фінансовий звіт за 2013 рік

Виконання бюджету за 2013 рік: ( тис. грн .) Основні балансові статті: 2013 рік   ( тис. грн.)
План Факт Початок року Кінець року Зміни за рік,%
Доходна частина: Активи разом 14435 21730 151
Проценти за кредитами 4071 4325 Кредитний портфель 12124 17794 147
Проценти від фінансових інвестицій 8 в т.ч. членам КС 12124 17794 147
Інші доходи 67,5 311 Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 572 578 101
Доходи разом 4138,5 4644 Прострочені кредити 572 546 95
Витратна частина (кошторис) Неповернені кредити
Нараховані проценти за внесками (вкладами) Безнадійні кредити 0 32
на депозитні рахунки членів КС 2170,6 2458 Сума фактично сформованого РЗПВ 260 156 60
Нараховані проценти за зобов’язаннями Фінансові інвестиції, в т.ч.: 0 920
перед юридичними особами 0 0 Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 0 920
Витрати, пов’язані із залученням коштів 2170,6 2458 Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС
Витрати на страхування кредитів та внесків Внески до капіталу кооперативного банку
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках Внески до капіталу ОКС
Витрати на нарахування заробітної плати 816 927 Державні цінні папери
та обов’язкових платежів Внески до капіталу бюро кредитних історій
Інші операційні витрати, у т.ч. 824,6 785 Основні засоби 2475 2326 94
на благодійну діяльність 48 46 капітальні інвестиції
витрати на формування спільних фінансових Капітал КС, в т.ч. 5082 5431 107
фондів асоціацій 0 Пайовий капітал, в т. ч. сформований за рахунок: 160 164 103
Податок на прибуток нарахований 0 13 Обовязкових пайових внесків 68 70 103
Інші витрати Додаткових пайових внесків 92 94 102
Загальна сума операційних витрат 1640,6 1725 Резервний капітал 4517 4895 108
Витрати на формування резерву забезпечення Додатковий капітал 35 35 100
покриття втрат від неповернених позичок 72 124 Нерозподілений дохід 370 337 91
Витрати на списання несплачених процентів 0 Зобов’язання КС, в т.ч.: 9353 16299 174
за кредитами Вклади членів на депозитні рахунки 8940 15689 175
Усього витрат 3883,2 4307 Інші платні зобов’язання
Фінансовий результат 255,3 337 Неплатні зобов’язання 413 610 148
Розподіл доходу за рішенням спостережної 0 0
ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 255,3 337
Голова правління                   Новосельський М.М.
Головний бухгалтер               Зятюк О.С.
Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №116 від 10.02.2014року
Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №37 від 10.02.2014року).
З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою
“Західаудит”, можна ознайомитись в приміщенні КС “Злет” за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10