Фінансовий звіт за 2012 р.

 

Виконання бюджету за 2012 рік: ( тис. грн .)
План Факт
Доходна частина:
Проценти за кредитами 3858 3524
Проценти від фінансових інвестицій
Інші доходи 30 306
Доходи разом 3888 3830
Витратна частина (кошторис)
Нараховані проценти за внесками (вкладами)
на депозитні рахунки членів КС 1691 1604
Нараховані проценти за зобов’язаннями
перед юридичними особами
Витрати пов’язані із залученням коштів 1691 1604
Витрати на страхування кредитів та внесків
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати 818 802
та обов’язкових платежів
Інші операційні витрати, у т.ч. 832 866
на благодійну діяльність 60 64
витрати на формування спільних фінансових 0 0
фондів асоціацій 0 0
Податок на прибуток нарахований 0 9
Інші витрати
Загальна сума операційних витрат 1650 1677
Витрати на формування Резерву Забезпечення
Покриття Втрат від неповернених позичок 96 141
Витрати на списання несплачених процентів 0 38
за кредитами
Усього витрат 3437 3460
Фінансовий результат 451 370
Розподіл доходу за рішенням спостережної

ради, у т.ч.

на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 451 370

 

Основні балансові статті: 2012 рік
( тис. грн.)
Початок року Кінець року Зміни за рік,%
Активи разом 12532 14435 115
Кредитний портфель 10312 12124 118
в т.ч. членам КС 10312 12124 118
Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 554 572 103
Прострочені кредити 554 572 103
Неповернені кредити 0 0
Безнадійні кредити 0 0
Сума фактично сформованого РЗПВ 376 260 69
Фінансові інвестиції, в т.ч.: 0 0
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 0 0
Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС 0 0
Внески до капіталу кооперативного банку 0 0
Внески до капіталу ОКС 0 0
Державні цінні папери 0 0
Внески до капіталу бюро кредитних історій 0 0
Основні засоби 1790 2475 138
капітальні інвестиції 587 0
Капітал КС, в т.ч. 4699 5082 108
Пайовий капітал в тому числі сформований за рахунок: 154 160 104
Обовязкових пайових внесків 66 68 103
Додаткових пайових внесків 88 92 105
Резервний капітал 3971 4517 114
Додатковий капітал 35 35 100
Нерозподілений дохід 539 370 69
Зобов’язання КС, в т.ч.: 7833 9353 119
Вклади членів на депозитні рахунки 7614 8940 117
Інші платні зобов’язання 0 0
Неплатні зобов’язання 219 413 189

Голова правління Новосельський М.М.

Головний бухгалтер Зятюк О.С.

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №108 від 22.02.2013року

Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №33 від 04.02.2013року).

З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою “АУДИТ – СЕРВІС INC”, можна ознайомитись в приміщенні КС “Злет” за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10