Річна звітність за 2012рік ПрАТ Фабрика Едельвейс”

 

УКРАЇНА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ              АУДИТОРСЬКА ФIРМА

„АЛЬФА-АУДИТ ЛТД”

76018 м. Івано-Франківськ, вул. Рєпіна, 10

тел.(0342) 77-54-20, тел/факс (0342) 77-54-30

 

Р/р 26009159071300  в АКІБ „УкрСиббанк” м.. Харків МФО 351005

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0814 Код ЗКПО 22193057

Індивідуальний  податковий   номер  221930509157       Свідоцтво платника ПДВ 12887563

 

№ 49 від 18 квітня 2013 року

 

 

 

Аудиторський  висновок

(Звіт незалежного аудитора)  

 

Акціонерам та керівництву

ПрАТ «Едельвейс»

 

 

Щодо фінансової звітності за 2012 рік

Приватного акціонерного товариства «Едельвейс»

 

 

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Едельвейс» (надалі також – Товариство).

Код за Єдиним Державним реєстром підприємств та організацій України:02970151.

Місцезнаходження, юридична та фактична адреса: 77300, Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Лесі Українки, 7.

 Дата державної реєстрації: 11.01.1992 року.

 

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Едельвейс», що додається до цього висновку.   Повний комплект фінансової звітності включає Баланс на 31.12.2012 року, а також звіт про фінансові результати за рік, що завершився на зазначену дату. Концептуальною основою для складання перевіреної фінансової звітності є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

Аудит проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, та відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358/20096.

Положення облікової політики Товариства визначені наказом про облікову політику від 04.01.2013 року №1 та залишались  незміними протягом 2012 року. Облікова політика Товариства містить окремі принципи організації бухгалтерського обліку та принципи і методи відображення у бухгалтерському обліку  активів, зобов’язань і господарських операцій.  Положення облікової політики Товариства не суперечать вимогам чинного законодавства.

 

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит відповідно до міжнародних стандартів аудиту (МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від суджень аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Одним із основних принципів бухгалтерського обліку, викладених у статті 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», є обачність, тобто застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. В процесі перевірки нами не виявлено фактів, які б давали підстави стверджувати, що Товариство  проводило перевірку на предмет того, що вартість, за якою у фінансовій звітності відображені виробничі запаси – 1,7 тис. грн., не є завищеною. Нам не надано інформації, що Товариство визначало одну із двох найменших оцінок запасів, як це визначено П(с)БО 9 «Запаси». Також згідно п. 7 П(с)БО 10 Дебіторська заборгованість  поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. Товариство не нарахувало резерву сумнівних боргів на іншу поточну дебіторську заборгованість, яка складає за даними балансу 76,7 тис. грн.

Зазначене вище, на думку аудитора, може мати вплив на величину фінансового результату за підсумками звітного року, занижуючи величину збитку звітного року.

 

Думка аудитора стосовно повного комплекту фінансової звітності

На думку аудитора, фінансові звіти  ПрАТ  «Едельвейс» у всіх суттєвих аспектах, за винятком зазначеного у попередньому параграфі,  справедливо та достовірно у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», положень (стандартів) бухгалтерського обліку, відображають фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Едельвейс» станом на   31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату.

 

Інша допоміжна інформація

 

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.

 

Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства.

Вартість чистих активів  Товариства відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України і суттєво перевищує статутний капітал Товариства.

 

Імовірні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією

Аудитом не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю Товариства, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Виконання значних правочинів

Аудитом не виявлено виконання Товариством у звітному періоді значних правочинів,  які б складали 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Стан корпоративного управління

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Аудитом встановлено, що система корпоративного управління Товариства відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». У Товаристві не створено комітету чи іншого органу з питань аудиту. У Товаристві створені та діють корпоративні органи управління у порядку, визначеному Статутом Товариства.

 

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час аудиту аудитором не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма “Альфа-аудит ЛТД”.

Свідоцтво № 0814 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, чинність свідоцтва продовжено Аудиторською палатою України до 30.11.2015 року згідно рішення АПУ № 222/3 від 30.11.2010 року.

Аудитор, який здійснював перевірку:

– Швець Зеновій Ярославович

– сертифікат серії А № 002555, виданий 29 червня 1995 року, дійсний до 29.06.2014 року

Поштова адреса: вул. Рєпіна, 10, м. Івано-Франківськ, Україна, індекс 76018.

Електронна адреса : alfaauditt@gmail.com

Телефон: (0342) 77-54-20, факс (0342) 77 54 30.

 

Відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору: № 01/54-12 від 28.12.2012 року.

Дата початку проведення аудиту: 05.03.2013 року.

Дата закінчення проведення аудиту: 18.04.2013року.

 

 

 

18  квітня 2013 року

 

 

 

             Аудитор                                         З. Швець