Кредити

Вступний внесок- 35,00 грн., для членів спілки – 0,00 грн. Комісія – 0,00 грн.

Термін кредиту – до 48 місяців

Процентні ставки на кредити, які надаються членам Кредитної спілки «Злет» з 01 серпня 2021 року

Процентна ставка
Призначення
кредиту
До
4 999,00
5 000,00-
9 999,00
10 000,00-
19 999,00
20 000,00-
24 999,00
25 000,00-
34 999,00
35 000,00-
299 999,00
300 000,00-
499 999,00
500 000,00-
699 999,00
700 000,00-
899 999,00
900 000,00-
1000 000,00
Комерційні
кредити.
60 55 50 45 40 36 28 26 34 16
Кредити, надані на
ведення селянських,
(фермерських)
господарств.
60 55 50 45 40 40 28 26 34 16
Кредити, надані на
ведення особистих
селянських господарств.
60 55 50 45 40 40 28 26 34 24
Кредити, надані на
придбання,
будівництво, ремонт та
реконструкцію житла.
60 55 50 45 40 40 28 26 34 24
Споживчі кредити:
Призначення
кредиту
До
4 999,00
5 000,00-
9 999,00
10 000,00-
19 999,00
20 000,00-
24 999,00
25 000,00-
34 999,00
35 000,00-
299 999,00
300 000,00-
499 999,00
500 000,00-
699 999,00
700 000,00-
899 999,00
900 000,00-
1000 000,00
Придбання
автотранспорту.
60 55 50 45 40 30 28 26 24 24
Придбання аудіо,
відео, побутової
техніки та
комп’ютерів
55 50 47 42 40 38 32 30 28 26
Інші потреби 45 45 40 40 40 35 30 28 26 24
Лікування 36 36 36 36 36 36 28 26 24 24
При наданні в
забезпечення кредиту
депозиту + до %
депозиту
+6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ!

Кредитні спілки не являються учасниками гарантійних фондів та компенсаційних схем.

Можливості та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту

Законом України «Про споживче кредитування» передбачено право споживача на відмову від договору про споживчий кредит.

Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством у чотирнадцяти денний термін з дня укладення договору. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо супровідних послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі супровідні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:

Відповідно до Положення про фінансові послуги:

Клієнт має право відмовитися від договору про надання фінансових послуг.

Мінімальний строк дії договору в КС «Злет» не застосовується; максимальний – з терміном погашення до 48 місяців включно.

Клієнт має право дострокового припинення Договору позики. В цьому випадку Клієнт зобов’язаний сплатити кредитній спілці «Злет» всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти, витрати та інші передбачені Договором платежі за фактичний строк користування кредитом в день розірвання Договору.

Порядок внесення змін та доповнень до договору про зміну істотних умов здійснюються у наступний спосіб та строки:

Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений у Договорі, пропозиція вважається не прийнятою.

Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки або її відділення в письмовій формі протягом 5 днів з дня надання письмової відповіді.

Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку Договору. Встановлений Договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою «Злет» в односторонньому порядку. Збільшення фіксованої процентної ставки за Договором можливе виключно за письмової згоди Клієнта.

Можливість та порядок розгляду звернень (скарг) споживачів Положення про обробку і захист персональних даних у базі персональних даних кредитної спілки «Злет»

Попередження про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом

Укладення і обслуговування за договором про надання споживчого кредиту згідно з певною програмою кредитування вимагає від споживача надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки його кредитоспроможності та дотримання цільового призначення кредиту; у разі необхідності – укладення договору (договорів) щодо забезпечення виконання зобов’язання споживачем перед кредитною спілкою.

У разі порушення споживачем умов кредитного договору споживач сплачує неустойку (штраф, пеню).

У визначених кредитним договором та/або договором іпотеки, застави, поруки випадках кредитна спілка має право:

  • – вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі;
  • – відмовитися від надання споживачу передбаченого договором кредиту частково або у повному обсязі у разі порушення процедури визнання споживача банкрутом або за наявності інших обставин, інформація про які отримана із офіційних джерел, зокрема з бюро кредитних історій, які явно свідчать про те, що наданий споживачеві кредит своєчасно не буде повернений; звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Споживач може понести витрати за сплату платежів за користування споживчим кредитом в залежності від обраного споживачем способу сплати.

Кредитна спілка має право вносити зміни до укладених зі споживачем договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Кредитній спілці забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.

Порушення виконання зобов’язань щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі. Кредитна спілка має право передати інформацію про заборгованість до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України, у тому числі щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися кредитною спілкою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою в односторонньому порядку. Збільшення фіксованої процентної ставки за договором можливе виключно за письмової згоди споживача.

Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або із зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача умов, що підлягають зміні.

Ризик несвоєчасного виконання зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту у разі неналежного ознайомлення споживача з умовами/документами перед укладенням кредитного договору та/або договором іпотеки (застави, поруки).

Зразки документів:
Примірний кредитний договір Примірний договір про надання кредитної лінії Примірний кредитнипй договір (комерційний кредит) Примірний договір про надання кредитної лінії (комерційна кредитна лінія)